Wilton Comfort Grip

Heart Comfort Grip™ Cutter

Maple Leaf Comfort Grip™ Cutter

Round Comfort Grip™ Cutter

Bunny Comfort Grip™ Cutter

Candy Cane Comfort Grip™ Cutter

Shamrock Comfort Grip™ Cutter