Jimmies-Sprinkles

Jimmies Sprinkles Decorrettes Non Pareils

White Non-Pareils, 8 lbs.

Yellow Non-Pareils, 8 lbs.

Cupids Decorette Mix, 4 oz.

Ghost Decorette Mix, 4 oz.

Hearts Decorette Mix, 4 oz.

Holly & Berry Decorette Mix, 4 oz.

Pumpkin Decorette Mix, 4 oz.

Snowflake Decorette Mix, 4 oz.

Stars & Stripes Decorette Mix, 4 oz.

Trees Decorette Mix, 4 oz.